Giới Thiệu
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

GIỚI THIỆU

Khoa Y ĐHQG-HCM là đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

SỨ MỆNH

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Y ở trình độ ĐH và SĐH.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo.

Khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Nam và cả nước.

TẦM NHÌN

Khoa Y hướng đến xây dựng một Đại học Khoa học sức khoẻ trong tốp đầu Châu Á, là nơi hội tụ của khoa học y học, công nghệ, văn hoá, tri thức và y đức của người Việt Nam.

Nhiệm vụ

-    Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của Khoa Y về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo liên tục, và phương thức đào tạo.

-    Hỗ trợ các bộ môn, trung tâm  xây dựng chương trình đào tạo BSĐK hay các khóa đào tạo liên tục.

-    Quản lý vận hành các chương trình đào tạo.

-    Tổ chức điều phối các khâu giảng dạy và học tập.

-    Điều hành các đợt kiểm tra, thi, đánh giá tập trung.

-    Tổ chức quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên.

-    Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh

-    Đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế học vụ, Quy chế giảng dạy.

-    Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ.

-    Quản lý hồ sơ gốc và danh sách sinh viên.


Chức năng

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên có chức năng tham mưu cho Ban Chủ Nhiệm Khoa trong việc:

- Tổ chức quản lý và phát triển công tác đào tạo bác sĩ đa khoa và các khóa đào tạo liên tục.

- Giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên theo đúng chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

- Lập biểu đồ đào tạo hằng năm, phối hợp với các bộ môn, trung tâm lập kế hoạch giảngdạy từng học kỳ hay khóa đào tạo


Nhân sự

Nhân sự

Bộ phận chuyên trách

Email

Nguyễn Tuấn Kiệt

Phụ trách Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên

ntkiet@vnuhcm.edu.vn

Bùi Thị Thúy Hằng

Giáo vụ Đại cương và Y cơ sở

hangbui24@yahoo.de

Vũ Trường An

Giáo vụ Đại cương và Y cơ sở

vutruongan09@gmail.com

Nguyễn Thanh Vũ

Giáo vụ Y lâm sàng

drthanhvu@yahoo.com

Trịnh Minh Trí

Công tác sinh viên

minhtridds@gmail.com

Lưu Phước An

Dữ liệu sinh viên

anlp2410@gmail.com

Nguyễn Quốc Dũng

Đoàn Khoa Y

nqdung1985@gmail.com

Nguyễn Vũ Y Lan

Tổng hợp

nguyenvuylan@gmail.com