Khoa Y ĐHQG-HCM công bố quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

2021-03-31 13:06:18

Quyết định số 66/QĐ-KY ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Y, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.