Thông báo về Khóa bồi dưỡng “Phương pháp PBL trong giảng dạy y khoa”

2018-11-12 10:30:00

1. Mục tiêu:
– Chuẩn hóa việc áp dụng PBL trong giảng dạy y khoa đối với giảng viên tham gia giảng dạy tại Khoa Y nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo bằng phương thức tích hợp, lồng ghép kiến thức theo module và thảo luận nhóm.
– Xây dựng một nhóm giảng viên nòng cốt có khả năng phụ trách các buổi PBL trong các module y cơ sở và lâm sàng.
– Lập nhóm biên soạn các tình huống PBL cho module y cơ sở.
– Tiến tới áp dụng triệt để PBL theo đúng yêu cầu của chương trình tích hợp.
– Giúp các sinh viên đạt được mục tiêu của giáo dục đại học là “học gắn với hành”, kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức công việc, sử dụng các công cụ ra quyết định và biết cách giải quyết vấn đề,..
2. Phạm vi tổ chức khóa học và đối tượng tham gia:
a. Đối tượng tham gia:
– Giảng viên cơ hữu của Khoa Y;
– Lãnh đạo bộ môn, Trưởng/phó các ban điều phối mô đun;
– Giảng viên tham gia thỉnh giảng tại Khoa Y;
– Quý thầy cô quan tâm.
– Sinh viên chương trình y khoa chất lượng cao của khoa Y.
b. Thời gian khóa học: từ ngày 11/12/2018 đến ngày 15/12/2018 (kế hoạch chi tiết đính kèm)
– Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h30 (có giải lao giữa buổi).
– Buổi chiều: từ 13h00 đến 16h00 (có giải lao giữa buổi).
c. Thời gian đăng ký: từ ngày 20/11/2018 đến 16h00, ngày 27/11/2018.
d. Cách thức đăng ký:
– Quý Thầy cô vui lòng điền thông tin đăng ký theo biểu mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ: pbl2018@medvnu.edu.vn
3. Giảng viên
a. Prof Dang Van Phuoc, MD, PhD
Dean, VNU-HCM School of Medicine
b. Julie Ash, PhD BMBS HSc Hons FANZAHPE
Head, the Health Professional Education Unit
Senior Lecturer and Coordinator, Research Higher Degrees, Prideaux Centre for Research in Health Professions Education
College of Medicine and Public Health, Flinders University
Gillian Kette, RN, BSc Hons FANZAHPE
Prideaux Centre for Research in Health Professions Education,
College of Medicine and Public Health, Flinders University
c. Vien Vinh Phu, MD, MSc
Lecturer, Department of Internal medicine
Manager, Office of Academic Affairs and Student Services
d. Quan Thuy Tiên, MD, MSc
Lecturer, Department of Paediatrics, VNU-HCM School of Mediciney

Trân trọng thông báo

Xem chi tiết tại đây: Thông báo số 1Biểu mẫu đăng ký.