Tầm nhìn

Trở thành Trường đại học Khoa học Sức khoẻ tiên tiến và uy tín trong khu vực.

Sứ mạng

Đào tạo nhân lực y tế có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân; nghiên cứu, ứng dụng, triển khai thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến; kết nối sức mạnh hệ thống Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và hội nhập quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Với mục tiêu và tầm nhìn trở thành Trường đại học Khoa học Sức khoẻ tiên tiến và uy tín trong khu vực; giá trị cốt lõi của Khoa Y – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được đúc kết: “Nhân văn – Chuyên nghiệp – Năng động – Sáng tạo”.

Triết lý giáo dục

Nhà trường hướng đến đào tạo người học trở thành những người có đầy đủ năng lực, phẩm chất, phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Trường. Triết lý giáo dục của Khoa Y – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích bồi dưỡng người học có được các năng lực, phẩm chất cần thiết, chuẩn bị cho người học hành trang bước vào cuộc sống và thế giới việc làm trong tương lai. Triết lý giáo dục của Khoa Y – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được đúc kết: “Giáo dục toàn diện – người học là trung tâm”. Triết lý này giúp rèn luyện người học trong việc áp dụng và nâng cao tri thức từ nền tảng kiến thức cơ bản cho đến các thực hành trong phòng thí nghiệm và cuối cùng thông qua việc trải nghiệm thực tế, học tập một cách tích cực và nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và xã hội.

——————————

KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH