Giới thiệu về HURS

2021-06-06 13:00:00

Healthy University Rating System (HURS):
Đây là công cụ để đánh giá và giám sát các hoạt động cơ bản về tăng cường sức khỏe của một trường đại học. Nó bao gồm các câu hỏi để cho điểm đánh giá 22 lĩnh vực hoạt động cơ bản trong Healthy University Framework.

Healthy University Framework:
Đây là bộ khung các hoạt động tăng cường sức khỏe cơ bản mà các trường được yêu cầu phải triển khai để tăng cường sức khỏe của những người học tập và làm việc trong trường và cho cộng đồng dân cư.

Healthy University Framework gồm 22 lĩnh vực/hoạt động cơ bản trong 2 phần chính:

  • Về hệ thống tổ chức và hạ tầng cơ sở vật chất (Systems and Infrastructure): 9 lĩnh vực/hoạt động.
  • Về các chủ đề về sức khỏe (Thematic Areas): 13 lĩnh vực/hoạt động.

Tham khảo thêm tại: https://aun-hpn.mahidol.ac.th/healthy-framework/