Liên hệ về Health Promotion tại Khoa Y

2020-06-06 13:14:00

Thông tin liên hệ về Health Promotion tại Khoa Y:

  • Email: healthpromotion@medvnu.edu.vn
  • Điện thoại: (+84-28) 71021212 ( Số nội bộ: 257)